32 lane depi fanm peyi Dayiti te leve kanpe, mache, revandike pou yo rekonèt dwa yo tankou moun, tankou sitwayèn.

32 lane depi fanm peyi Dayiti te leve kanpe, mache, revandike pou yo rekonèt dwa yo tankou moun, tankou sitwayèn.

MESAJ 3 AVRIL 2018

3 avril 1986 – 3 avril 2018!

32 lane depi fanm peyi Dayiti te leve kanpe, mache, revandike pou yo rekonèt dwa yo tankou moun, tankou sitwayèn.

Plis pase 30 lane apre, batay la poko fini. Batay pou kondisyon lavi fanm amelyore nan peyi Dayiti, batay pou dwa fanm respekte san diskriminasyon, batay pou fanm gen dwa patisipe kòmsadwa nan tout desizyon ki konsène peyi yo, batay pou tout fanm jwi chans ak opòtinite menm jan ak gason nan sosyete a, batay pou nou rive kreye yon sosyete egalego tout bon vre.

3 avril 2018, defi yo toujou la. Detèminasyon nou pa dwe febli. Fanm Dayiti, an nou onore batay ak sakrifis plizyè milye fanm ki te leve vwa yo sa gen 32 lane. An nou kontinye bay mouvman fanm peyi Dayiti jarèt pou nou kontinye goumen pou respè dwa ak diyite chak grenn fanm nan peyi nou.

Nan dat 3 avril sa a, Ministè Kondisyon Fanm ak Dwa Fanm ap renouvle angajman l pou li kontinye travay pou akonpli misyon li nan fè pwomosyon epi defann dwa fondamantal fanm ak tifi, pou tabli yon sosyete ak plis egalite sosyal nan mete an plas politik ak pwogram ki favorize egalite ant fanm ak gason.

FANM DAYITI, AN NOU RANFÒSE STRATEJI NOU POU YON SOSYETE EGALEGO.

VIV MOUVMAN FANM AYISYÈN! VIV FANM PEYI DAYITI!

Se te yon mesaj Eunide Innocent
Ministè Kondisyon Fanm ak Dwa Fanm.

Related posts